• Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia:

 • jakiego rodzaju informacje gromadzimy,
 • w jaki sposób zbierane są te informacje,
 • jak informacje są przechowywane i chronione,
 • jakie przysługują Ci w związku z tym prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej wizycie na naszej stronie.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem twoich danych osobowych są przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 • Tomasz Piotrowski, NIP 6572675392, REGON 384102697,
 • Dariusz Zieliński, NIP 5671692832, REGON 140875951,
 • Karolina Piotrowska, NIP 6572787085, REGON 384230113

- będący wspólnikami spółki cywilnej T.Piotrowski, D.Zieliński, K.Piotrowska s.c., NIP 5213875512, REGON 384242984 („Administrator”) prowadzący tę stronę internetową, na której użytkownik może dokonywać zakupów.

Dane osobowe i sposób ich gromadzenia

W związku z korzystaniem z naszej stronu internetowej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. W szczególności, następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje o twoich wizytach i korzystaniu z tej strony, w tym źródło odsyłania, długość wizyty, wyświetlenia strony i ścieżki nawigacji na stronie;
 • informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej stronie internetowej;
 • informacje wprowadzane podczas tworzenia twojego konta na naszej stronie lub podczas składania zamówienia, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres do doręczenia przedmiotu zamówienia, numer telefonu, dane karty płatniczej (jeżeli skorzystasz z możliwości zapłaty kartą), numer rachunku bankowego,
 • inne informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 • informacje dotyczące produktów, które zamawiasz na naszej stronie,
 • informacje zawarte w korespondencji przesyłanej nam przez Ciebie;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na tej stronie internetowej lub poprzez inną komunikację z użytkownikiem (np. e-mail, telefon).

Cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzane są przez nas w związku z funkcjonowaniem tej strony internetowej, dokonywaniem przez Ciebie zakupów na tej stronie oraz świadczeniem związanych z tym usług, w szczególności w celu:

 • zakładania i prowadzenia konta użytkownika na stronie,
 • realizacji złożonych przez Ciebie zamówień,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego (za Twoją zgodą),
 • tworzenia statystyk dotyczących dokonywanych przez Ciebie zakupów,
 • zajmowania się zapytaniami, reklamacjami lub skargami składanymi przez Ciebie lub w związku z naszą działalnością,
 • badania satysfakcji użytkowników w związku z funkcjonowaniem tej strony.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie:

 1. Twojej zgody,
 2. Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem przez Ciebie z tej strony, której jesteś stroną i w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 3. obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym zakresie ochrony żywotnych interesów twoich, innych użytkowników lub innych osób fizycznych lub w zakresie prawnych powinności ewidencyjnych, podatkowych itp.,
 4. naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego za Twoją zgodą, dochodzenia lub obrony prawnie uzasadnionych roszczeń, badania satysfakcji użytkowników lub prowadzenia danych w celach analitycznych i statystycznych, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Jeżeli nie ukończyłaś/-eś 16 roku życia, zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych powinna wyrazić lub zaaprobować osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Tobą. Przetwarzanie twoich danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Uprawnienia Użytkownika

Podatnie przez Ciebie twoich danych osobowych jest dobrowolne.

W określonych sytuacjach, brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości:

 • założenia konta na naszej stronie,
 • korzystania z usług oferowanych na stronie,
 • dokonania zakupów na stronie.

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora twoich danych osobowych w każdej chwili.

Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w RODO, m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa UE lub prawa polskiego, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz ponadto prawo do:

 • uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji,
 • żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 RODO),
 • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczył Administrator, oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora (Artykuł 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych:
  1. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów (Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
  2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. (Artykuł 21 RODO),
 • nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu twoich danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).

Administrator danych osobowych umożliwia osobie, której dane dotyczą wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub masz związane z tym pytania.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Okres przetwarzania

Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane i tylko w okresie, w którym ma ku temu podstawę prawną, m.in. do momentu:

 • gdy przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • gdy ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartymi przez Ciebie umowami,
 • cofniesz udzieloną zgodę lub zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacjach wskazanych w niniejszej Polityce oraz w RODO.

Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.

Ochrona danych osobowych

Podejmiemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie twoich danych osobowych, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

W przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu.

Pliki cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom najlepsze doświadczenie podczas korzystania z naszej strony (m.in. w celu zapamiętywania informacji wprowadzanych przez Ciebie w trakcie przeglądania strony, logowania, dokonywania zakupów, w celach statystycznych i marketingowych oraz innych celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług). Mamy prawo dostępu i przechowywania plików cookie wyłącznie za Twoją zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć bez ponoszenia żadnych kosztów.

Pliki cookies są zapisywane w pamięci twojego urządzenia, ale nie powodują zmian w jego ustawieniach.

Posługując się opcjami twojego urządzenia oraz przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge), możesz usunąć pliki cookies lub blokować ich wykorzystanie w przyszłości.

Odbiorcy danych osobowych

Kategoriami odbiorców, którym twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione są:

 • pracownicy, współpracownicy Administratora,
 • firma kurierska,
 • biuro rachunkowe,
 • kancelarie prawne,
 • dostawca oprogramowania sklepu internetowego
 • platforma płatnicza,
 • dostawca oprogramowania księgowego,
 • krajowe rejestry długów,
 • organy publiczne, którym Administrator jest zobowiązany do udostępnienia Twoich danych.

Pracownicy i współpracownicy Administratora zostali przeszkoleni przez Administratora w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by chronione były prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator poinformuje Cię o zamiarze przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt z Administratorem

W sprawach dotyczących twoich danych osobowych, możesz kontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail: kontakt@manumo.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 690 039 564.

 • Sklep zamknięty

Przepraszamy, chwilowo sklep manumo.pl pozostaje nieczynny :)